Komunikaty

31/10/2019 15:26

Komunikat BT nr 15

Zapraszamy do zapoznania sie z komunikatem nr 15 rozgrywek Bielsko-Tyskich.
24/10/2019 14:57

Komunikat BT nr 14

W załączeniu komunikat Komisji d.s. Rozgrywek i Komisji d.s. Dyscypliny Podokręgu Bielsko.
18/10/2019 09:49

Komunikat BT nr 13

Podajemy do wiadomości komunikat nr 13 rozgrywek bielsko-tyskich wydany przez Podokręg Bielsko.
10/10/2019 14:58

Komunikat BT nr 12

Podokręg Tychy podaje do wiadomości komunikat nr 12 dla rozgrywek Bielsko-Tychy opublikowany przez Podokręg Bielsko.
4/10/2019 09:59

Komunikat BT nr 11

Zapraszamy do zapoznania się komunikatu nr 11 Podokręgu Bielsko Biała dla rozgrywek Bielsko-Tychy.
26/09/2019 09:14

Komunikat BT nr 10

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem nr 10 rozgrywek Bielsko-Tychy.

Kluby w podokręgu